2009 - Bedre enn forventet

Året 2009 ble trafikkmessig bedre enn forventet for Larvik Havn. Etter et svakt første kvartal, endte de totale lastemengdene over havna i fjor likevel på tilnærmet normalt årsnivå.

Da status for fjorårets første kvartal ble gjort opp, viste trafikktallene for totale lastemengder over Larvik Havn en nedgang på 32 prosent sammenlignet med 2008, derav situasjon for containergods -13 prosent. Gjennom året bedret situasjonen seg betydelig og det ble i alt lastet og losset 1,6 millioner tonn gods over Larvik Havn i 2009, en nedgang på 23 prosent i forhold til året før. Det er viktig å minne om at 2008 var et toppår for havna - fjorårets oppnådde trafikkmengde utgjør sånn sett en reduksjon tilsvarende aktivitetsnivået for et par års tid siden.

Med 55.100 TEUs (20 fots containere) ble det høye nivået fra 2008 opprettholdt (-1 %). Containerne fraktet 0,6 millioner tonn gods, en nedgang på fire prosent fra 2008. Mens importtrafikken isolert sett gikk kraftig tilbake på grunn av dårligere forbrukermarked (-17 %), økte eksporten med 3 prosent fra 2008. Containertrafikken blir stadig viktigere for Larvik Havn - i 2009 sto den for 40 prosent av samlet godsvolum mens tilsvarende andel var 32 prosent året før.

2009 var første helår med Color Lines storsatsing SuperSpeed fra det nye ferjeterminalanlegget på Revet, mot omtrent et halvt års drift året før. Passasjertrafikken økte derfor med 20 prosent (til i alt 711.000 passasjerer) og antall bilenheter med 37 prosent. For biltallene inngår en isolert økning i cargotrafikken på hele 64 prosent - 78.000 lastebiler, trekkvogner og semitraller i 2009 tilsier all time high for Color Line og Larvik Havn.

Bortsett fra andel blokkstein i container (+4 %), ble fjoråret et svakt år for steineksporten, med nedgang på henholdsvis 31 prosent (blokkstein/Larvikitt i hellaster over Kanalkaia) og 72 prosent (storstein og grus). Et viktig forhold i denne sammenheng er at sistnevnte trafikk svinger mye fra år til år avhengig av antall pågående kystsikringsprosjekteter på Kontinentet, og ikke minst at 2008 var et rekordår med nesten 0,8 million tonn eksport.

For øvrig trafikk (korn, trelast, asfalt m.m.) viser statistikktallene for 2009 en nedgang på 22 prosent sammenlignet med fjorår.

Link: Statistikksider

25.01.10 Knut Jørgen Heum (tekst og foto).    

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)