Bare plusstall i første halvår

Trafikktallene for første halvår viser vekst innenfor alle segmenter i Larvik Havn. Totalt 1 million tonn gods er skipet over havna i løpet av årets første seks måneder, en økning på 51 prosent fra året før. I underkant av 30 tusen containere ble lastet/losset i samme periode.

Totalt 292 skipsanløp ble registrert i 2. kvartal, en økning på 3 prosent (9 anløp) fra første kvartal og en økning på 16 prosent sammenlignet med fjorårets andre kvartal. Akkumulert for første halvår utgjør antall skipsanløp 575, en økning på 12 prosent i forhold til i fjor. Trekkes ferjetrafikken ut, utgjør endring for øvrig skipstrafikk en økning på 8 prosent sammenlignet med fjoråret.

Samlet godsomsetning over havna økte med 33 prosent (144.400 tonn) fra første kvartal, og er 53 prosent høyere enn samme kvartal i fjor. Økningen er relatert til stor skrotsteinaktivitet i siste kvartal. Totalt 1 mill. tonn gods er skipet over havna ved utgangen av første halvår, en økning på 51 prosent fra 2007. Trafikkvekst eksklusiv skrotsteineksport utgjør 9 prosent.

I 2. kvartal ble 15.000 TEUs lastet/losset over havna, dette er 14 prosent (1.900 containere) bedre enn første kvartal og en økning på 20 prosent fra andre kvartal i fjor. Statistikken viser totalt 28.100 TEUs pr. 30.06.08, noe som er 17 prosent høyere enn 2007.

Containergods har ved utgangen av første halvår samlet sett økt med 16 prosent (42.600 tonn) sammenlignet med fjoråret; endring for blokkstein eksportert i container utgjør isolert +9 % og øvrig containergods +19 %. Retningsbalansen for containergods var 23 prosent innførsel og 77 prosent utførsel (2007: 24 % og 76 %).

For steineksporten ligger skrotstein, med hele 458.000 tonn pr. juni måned, tre ganger over 2007-nivå for perioden, mens blokkstein i hellaster over Kanalen har økt med 24 prosent til i alt 60.000 tonn.

Antall ferjepassasjerer utgjorde 203.700 (+10 %) og antall bilenheter 62.100 (+16 %) ved utgang første halvår.

Link til statistikksider

04.08.08 Knut Jørgen Heum (tekst). Foto: Gunnar Berven. Artikkel oppdatert 13.08.08 pga. endrede trafikktall.
 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)