Faste anløp Larvik Havn

 

Aktuelt

Følg med hva som skjer i Larvik Havn! På denne siden legges det ut informasjon om større begivenheter og aktuelle nyhetssaker. Du finner også et nyhetsarkiv med eldre nyheter.

Ved å følge våre nyhetssider kan du holde deg oppdatert om havnen. Les mer i nyhetsarkivet.

Les mer om Larvik Havn i vår informasjonsbrosjyre (pdf).

Larvik Havn KF har banebrytende IT-løsninger innenfor havnedrift. .


Nyhetsartikler og meldinger:
 

LINK - NYHETSARKIV 2013

LINK - INVESTERINGER PÅ REVET

LINK - DRIFTSMELDINGER


Havnestyremøter:
 

LINK - SAKSKART HAVNESTYREMØTER 2013


Bestemmelser og retningslinjer:

LINK - SAMLET OVERSIKT OVER GJELDENDE BESTEMMELSER FOR BRUK AV LARVIK HAVN
 

Investeringer for 280 millioner på seks år!

I perioden 2006-2011 har Larvik Havn KF investert for hele 280 millioner kroner.

Oversikt over investeringer:

 • Kaier: 128 millioner
  • Forlengelse av Revkaia med 140 meter (til totalt 270 meter)
  • Ny 90-meters stykkgodskai
  • Rehabilitering av Kanalkaia m.m. 
 • Eiendom og areal: 127 millioner
  • Tomt og grunnerverv med 50 mål
  • Utfylt sjøareal med 40 mål
  • Nytt grøntområde (friareal) ytterst på Revet
  • Oppgradering av areal og infrastruktur m.m. 
 • Bygg: 9 millioner
  • Nytt 1.500 m2 lager/terminalbygg for stykkgods
 • Kraner: 8 millioner
  • Overtakelse av 104-tonns mobilkran (etter leasing)
  • Oppgradering av gantrykrana m.m.
 • Båthavner: 6,5 millioner
  • Diverse tiltak i Stavern båthavn (4,5 M)
  • Diverse tiltak i øvrige båthavner (2,0 M)  
 • Øvrige tiltak: 1,5 millioner
  • Ny arbeidsbåt
  • IT m.m.  

Følg denne linken for å lese nærmere om gjennomførte prosjekter på Revet og videre planer for utvikling av Larvik Havn.
 

 

 • Kommentarmelding i forbindelse med Telemark Kommunerevisjon IKS forvaltningsrapport

  Larvik Havn KF er Larvik kommunes havne- og farvannsfaglige organ, og skal ivareta de offentligrettslige oppgaver kommunen er tillagt etter havne- og farvannsloven. Visjonen er at Larvik Havn skal utvikles til den miljømessige- og kommersielt foretrukne havn på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens næringsliv.

  Som en viktig del av Larvik kommune skal Larvik Havn, innenfor sine rammer, bidra til å utføre sitt samfunnsoppdrag på best mulig måte. Rollen som samfunnsutvikler innebærer blant annet at Larvik havn skal bidra til å utvikle gode lokalsamfunn for innbyggerne samtidig som selskapet skal bidra til å tilrettelegge for nyskapning og næringsutvikling. Havneforetaket skal også drive privatrettslig havnevirksomhet, herunder forvalte, drifte og utvikle havneanleggene under hensyn til behovet for en effektiv og forsvarlig sjøtransport som ledd i kommunens, regionens og landets samlede samferdsel og næringsliv.

  Larvik Havn KF har i dag mottatt endelig rapport fra Telemark Kommunerevisjon IKS knyttet til forvaltningsrevisjon gjennomført fra 29. mai til 14. september 2018. Larvik Havn KF vil nå gå igjennom den endelige rapporten og behandle den i havnestyret. Havnestyret har behandlet utkastet til forvaltningsrapporten i sitt møte fredag 28. september. Her vedtok man en enstemmig uttalelse som ble oversendt Telemark Kommunerevisjon.

  – Vi har hatt et godt samarbeid og dialog med revisjonsteamet fra Telemark Kommunerevisjon. Larvik Havn KF vil nå gå igjennom den endelige rapporten fra Telemark Kommunerevisjon og behandle den i havnestyret. Videre vil vi bidra med ytterligere informasjon til kontrollutvalget i Larvik Kommune og kommunestyret, sier Jan Fredrik Jonas som er havnedirektør ved Larvik Havn.

  – Flere av forholdene som blir påpekt i rapporten er av juridisk karakter. Vi har derfor, i samråd med styret, søkt eksterne råd hos juridisk ekspertise for å kvalitetssikre våre vurderinger og at vi har fulgt det regelverket og de anbefalingene vi har mottatt. Dette også for å bidra med gode svar på de forhold som blir påpekt i revisjonsrapporten, sier Jan Fredrik Jonas.

  Dokumenetene kan lastes ned i sin helhet her:

  Kommentarmelding fra Larvik Havn KF
  Larvik Havn KF Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune
  Høringsuttalelse fra Larvik Havn til Telemark Kommunerevisjon

 • Havnelivet fra innsiden!

  Larvik Havn er på Facebook! Her viser vi nye sider ved livet i havnen og belyser viktige havneoppgaver.

  Du får følge hverdagslivet til havneansatte, rederiene som bruker havnen, særegne skip som legger til kai og annen havneinfo. Lik og del gjerne siden vår - som du finner ved å klikke her.

 • Larvik Havn gir ringvirkninger som skaper arbeidsplasser

  Container- og fergetrafikk gjør Larvik Havn til en av de største havnene i Norge. 412 arbeidsplasser er i dag direkte knyttet til virksomheten. Arbeidsplassene og ringvirkningene havnen skaper for regionen - ved å bidra til en positiv utvikling av lokalt næringsliv - er Larvik havns viktigste rolle, nå og i framtiden.

  Larvik Havn har 16% markedsandel av containertrafikken i Oslofjorden, men har kapasitet og mål om ytterligere vekst. Samlet bidro trafikkutviklingen over Larvik Havn til en omsetningsvekst på 7,4 prosent eller 2,3 millioner kroner i første halvår 2018. Totale driftsinntekter ble på 32,9 millioner kroner og et driftsresultat på 11,4 millioner kroner som tillegges egenkapitalen og er med på å legge grunnlag for fremtidige investeringer.

  Havnen er viktig for videre utvikling av Larviks næringsliv i form av nye jobber og nye bedrifter, og for kommunen i form av økte skatteinntekter. Samlet skatteeffekt fra aktiviteter i Larvik Havn utgjør anslagsvis 9% av den totale skatteinntekten i Larvik kommune. Havnen har p.t. en estimert sysselsettingseffekt på omlag 1005 årsverk i distriktet.

  "Det foreligger et realistisk grunnlag for betydelig vekst for Larvik Havn, fremover. Det ser per tid ikke ut til at økt trafikk i havnen vil kreve utbygging utover dagens havneområde i overskuelig fremtid, selv om den type beslutninger tas av politikerne. Det er  god plass til ekspansjon innenfor dagens område," sier direktør i Larvik Havn, Jan Fredrik Jonas.

  Store steinmengder over Larvik Havn

  Containerterminalen i Larvik Havn håndterer årlig i overkant av 70 000 containere. Så mye som hver tredje eksportcontainer som går gjennom havna inneholder stein. Larvik Havn betyr mye for steinindustrien. Eksporten av Larvikitt til store markeder i Østen, og på vårt eget kontinent, gjør havnen til et bankende hjerte for hele Larvikitt-industrien. Larvik Havn trygger en rekke lokale arbeidsplasser og bidrar til å gjøre steinindustrien internasjonalt konkurransedyktig.

  "Store steinblokker skipes til stadighet ut for videre foredling, utenlands, gjennom virksomheten på Revet. Skrotstein fra bruddene - en annen, stor eksportartikkel fra Larvik - har siden 2003 blitt skipet ut via Svartebukt i Brunlanes," forklarer direktør Jan Fredrik Jonas.

  Nøyaktig og god trafikkflyt

  Det er ofte høy trafikk i havnen. Lasting og lossing, ombord- og avstigning, pågår i en døgnkontinuerlig prosess, tilpasset internasjonal skipstrafikk. Havnearbeiderne opererer og kommuniserer, til en hver tid, med høy grad av nøyaktighet og bruk av avansert teknologi i.h.t. anløpende skip og mannskap. At logistikken og kommunikasjonen på havneområdet fungerer optimalt er avgjørende og essensielt for å sikre god trafikkflyt og driftsikre operasjoner. Dette er essensielt for å sikre at havnen forblir en attraktiv partner for store, globale rederier og agenter også i fremtiden.

  Profesjonell ekspedisjon med lavt støynivå står sentralt i det daglige arbeidet

  Larvik Havn har en grunnleggende interesse av å ekspedere de ulike anløpene hurtig, nøyaktig og profesjonelt. Dette er nødvendig for å løse gods-køer, holde tidsskjema og overholde lovpålagte krav til arbeidspauser o.l., samtidig som alle sikkerhetskrav ivaretas. Profesjonelt arbeid med lasting og lossing utføres med lavest mulige støynivå, så hurtig og effektivt som mulig er med tung last. Havnens to største kraner har en lastekapasitet på 50 og 75 tonn. Disse er hyppig i bruk, bl.a. når massive steinblokker skal på plass og tunge løft utføres på kortest mulig tid.

  Stor digitaliseringsprosess pågår

  "Digitale styringssystemer, som leveres og implementeres om kort tid, gjør at effektiviteten i havnen trolig bedres ytterligere. Om to år kommer verdens første, autonome, elektriske og ubemannede skip i rute til havnen – Yara Birkeland. Dette er en spennende prosess som vi virkelig ser frem til!" sier direktør Jan Fredrik Jonas i Larvik Havn.

  Les mer i artikkelen Fakta om Larvik Havn

 • Fakta om Larvik Havn

  Larvik Havn hadde 1262 skipsanløp i 2017. Larvik Havn KF er heleid av Larvik kommune. Foretaket omsatte i 2017 for 64,7 millioner. 73 105 containerenheter ble lastet og losset over Larvik Havn i 2017. Color line fraktet i 2017  674.619 passasjerer og 82.000 TEUs (containerenheter). Total lastemengde gods i 2017 var 2 384 975 tonn.

  • Larvik Havn fikk i fjor et årsresultat på 11 millioner kr. Bedriftsmodellen gjør at overskudd tilbakeføres som egenkapital i bedriften, og ikke til eieren, Larvik kommune. Rundt 70% av alle fulle containerne som blir lastet og losset over havnen er eksportvarer. Havnen gir viktige ringvirkninger for lokalt næringsliv og lokal sysselsetting.
  • Det er et realistisk grunnlag for betydelig vekst i trafikken og aktiviteten, hvilket betyr at havnen vil bli mer og mer essensiell som et bankende hjerte for lokalt næringsliv i Vestfold, Telemark - og for næringsliv på hele Østlandet.
  • Vestfold fylkeskommune definerer Larvik Havn som hovedhavnen i fylket. Å være et foretrukket logistisk knutepunkt på Oslofjordens vestside er en sentral del av Larvik Havns visjon.
  • Larvik Havn tilstreber å være en moderne og attraktiv havn, en havn som er viktig for Larvik og som tar flere typer miljøhensyn.

  • Arbeidet med å være en så miljøvennlig og støysvak havn som mulig er til daglig et fokus for alle som jobber i havneområdet. Larvik Havn tar alle henvendelser fra folk som føler seg rammet av støy alvorlig. Havnen foretar hyppige støymålinger og jobber, kontinuerlig, med å begrense støynivået til et absolutt minimum.
  • Det ble totalt eksportert rundt 700 000 tonn stein over Larvik Havn i 2017.
  • Rederiene MSC, Unifeeder og Seago Line opererer ukentlige containerlinjer mellom Larvik og europeiske havner.
  • Larvik havns områder: 50 dekar terminal- og kaiareal, 60 dekar terminalareal for Color Line (inkl. 5 700m2 terminalbygg,) 29 dekar: Kanalkaia, 6 dekar: Svartebukt.
  • Larvik havn har også småbåthavner ved Skottebrygga, Vadskjæret, Helgeroa, Nevlunghavn, Stavern, Nedre og Øvre Lågen, Vestre Hølen, Ula og Kjerringvik. Gjestehavner: Helgeroa, Nevlunghavn og Stavern.

  ÅRSVERK KNYTTET TIL LARVIK HAVN

  - Antall årsverk direkte knyttet til Larvik Havn

  • Greencarrier Shipping & Logistics AS - 80 (Lagerhåndtering for bl.a. Megaflis.)
  • Color Line AS - 60 (terminal Larvik)
  • Color Line AS, Superspeed - 170 (ansatte om bord.)
  • Larvik Havn KF - 16
  • Larvik Stuerkontor AS - 12 (Bryggesjauere/laste- og lossearbeid.)
  • Larvik Containerterminal AS - 10 (Håndterer containere med truck. Eies 80% av Greencarrier og 20% av SeaFront.)
  • Containertransport Larvik AS - 15 (frakter containere til kunden.)
  • Seafront Logistics AS - 15 (Tidl. Bugge & Olsen)
  • Thoresen transport AS - 15
  • Larvik Havnesenter AS - 1
  • Felleskjøpet AS - 7
  • Christoffersen Transport AS - 5
  • Bekkelund & Knutsen AS - 5
  • Larvik grensekontrollstasjon - 4
  • Sum - 412
 • Solid trafikkvekst i andre kvartal

  Trafikken over Larvik Havn i andre kvartal 2018 er preget av fortsatt vekst, spesielt innen containersegmentet.

  I andre kvartal 2018 ble det lastet og losset i alt 0,76 millioner tonn gods. Det tilsvarer en økning på 28,9 prosent eller 171.000 tonn sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. I årets seks første måneder økte godsomsetningen med 25,4 prosent til 1,28 millioner tonn. Containervarer, ferjegods og steineksporten var sterke bidragsytere til godsøkningen.

  Containertrafikken økte i andre kvartal med 19,3 prosent til 20.700 TEUs. For første halvår viser statistikken 39.400 TEUs, en økning på 2.800 TEUs eller 7,7 prosent sammenlignet med rekordåret 2017.

  305.200 passasjerer reiste over Larvik Havn i første halvår 2018, mens det ble transportert 41.700 fraktenheter med ferje. Det er en oppgang på henholdsvis 2,2 prosent og 5,8 prosent fra 2017.

  Samlet bidro trafikkutviklingen over Larvik Havn til en omsetningsvekst på 7,4 prosent eller 2,3 millioner kroner. Totale driftsinntekter ble 32,9 millioner kroner i første halvår 2018.

  19.07.2018 Knut Jørgen S. Heum (tekst og foto).

 • Støymålinger - Larvik Havn

  Arbeid med støymålinger og utvikling av støysonekart for Larvik Havn.

  Resultatet etter vårens støymålinger for uke 12 til 21 utført av Multiconsult foreligger nå i to rapporter sammen med et utviklet støysonekart.

  Rapporter kan oversendes ved henvendelse til administrasjonen Larvik Havn.

  22.06.2018 Fred Arne Sørum

 • Vekst i godsvolumene over Larvik Havn

  I første kvartal 2018 ble det fraktet 0,5 mill. tonn gods over Larvik Havn, en vekst på 21 prosent mot fjorår.

  Totalt 294 skipsanløp ble registrert i første kvartal, en økning på 11 prosent fra samme kvartal i fjor. Økningen er relatert til grusutskipningen til Sandefjord ifm. prosjektet «Renere Sandefjordsfjord».

  I første kvartal ble det lastet og losset i alt 517.000 tonn gods, noe som var 21 prosent høyere enn i 2017. Rundt halve veksten er relatert til sluttfasen av miljøprosjektet i Sandefjord, mens økt steineksport sammenlignet med fjorår i hovedsak står for resterende godsøkning.

  Samlet containertrafikk viser 18.600 TEUs per mars, dette er 3 prosent færre containere enn i fjor. Endring i antall tomme containere utgjør nedgangen.

  Totalt 19.500 cargoenheter (12M ekvivalenter) ble fraktet med Color Line i årets tre første måneder, en vekst på 7 prosent fra året før. 154.100 ferjepassasjerer reiste over Larvik Havn, det var 13 prosent flere enn i 2017. Merk at påsken var i april i fjor.

  25.04.2018 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst). Foto: Allegro

   

   

 • Larvik Containerterminal valgt som operatør

  Larvik Containerterminal AS er valgt som operatør på Revet containerterminal i Larvik.

  Følg linken nedenfor for pressemelding og mer informasjon:

  Pressemelding 25. april 2018 - Larvik Containerterminal AS valgt som operatør

   

  Fra kontraktssigneringen: F.v.: Thomas Arbo Høeg (daglig leder LCT), Mette Bøhler (styremedlem LCT) og Jan Fredrik Jonas (havnedirektør). (Styreleder i LHKF, Tove Lisbeth Vasvik, var ikke tilstede da bildet ble tatt).

  25.04.2018 Knut Jørgen S. Heum (tekst og foto).

 • Nye ordens og fartsforskrifter på høring

  Følg linkene nedenfor for de aktuelle dokumentene.

  Høringsfrist 16. april 2018

  Link: Høringsbrev fartsforskrift
  Link: Fartsforskrift
  Link: Kart
  Link: Høringsbrev ordensforskrift
  Link: Ordensforskrift

 • 2017 – et godt år for Larvik Havn

  Samlede godsmengder over Larvik Havn økte med 24 prosent i 2017. 64 millioner i driftsinntekter var ny omsetningsrekord for foretaket.

  Nesten 2,4 millioner tonn gods ble fraktet over Larvik Havn i fjor, en økning på 24 prosent fra 2016 og høyeste godsomsetning noensinne. Solid vekst innenfor segmenter som container, ferjegods og stein bidro til oppgangen.

  Det ble håndtert 73.100 containere TEU over containerhavna i Larvik, noe som var 21 prosent flere containere enn året før. Dermed ble den gamle rekorden på 69.000 TEUs fra 2011 passert med god margin.

  675.000 ferjepassasjerer reiste mellom Larvik og Hirtshals i 2017, det var en tilbakegang på 5 prosent. Antall godsenheter (12m ekvivalenter) var 81.900, mot 78.100 i 2016.

  I 2017 omsatte Larvik Havn KF for 64 millioner kroner, en vekst på 8 prosent eller fem millioner fra året før. Dermed satte foretaket ny omsetningsrekord for syvende året på rad.

  For mer informasjon om trafikk over Larvik Havn, vennligst ta kontakt med markedssjef Beate Palmgren, epost bp@larvik.havn.no. Spørsmål om regnskap/økonomi kan rettes til økonomi- og adm.sjef Knut Jørgen S. Heum, epost kjh@larvik.havn.no.

  12.01.2018 Knut Jørgen S. Heum (tekst). Foto: Allegro

Viser fra 1 til 10 av totalt 155 artikler

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)