Aktuelt

Følg med hva som skjer i Larvik Havn! På denne siden legges det ut informasjon om større begivenheter og aktuelle nyhetssaker. Du finner også et nyhetsarkiv med eldre nyheter.

Ved å følge våre nyhetssider kan du holde deg oppdatert om havnen. Les mer i nyhetsarkivet.

Les mer om Larvik Havn i vår informasjonsbrosjyre (pdf).

Larvik Havn KF har banebrytende IT-løsninger innenfor havnedrift. Her kan du lese mer om dette.


Nyhetsartikler og meldinger:
 

LINK - NYHETSARKIV 2013

LINK - INVESTERINGER PÅ REVET

LINK - DRIFTSMELDINGER


Havnestyremøter:
 

LINK - SAKSKART HAVNESTYREMØTER 2013


Bestemmelser og retningslinjer:

LINK - SAMLET OVERSIKT OVER GJELDENDE BESTEMMELSER FOR BRUK AV LARVIK HAVN
 

Investeringer for 280 millioner på seks år!

I perioden 2006-2011 har Larvik Havn KF investert for hele 280 millioner kroner.

Oversikt over investeringer:

 • Kaier: 128 millioner
  • Forlengelse av Revkaia med 140 meter (til totalt 270 meter)
  • Ny 90-meters stykkgodskai
  • Rehabilitering av Kanalkaia m.m. 
 • Eiendom og areal: 127 millioner
  • Tomt og grunnerverv med 50 mål
  • Utfylt sjøareal med 40 mål
  • Nytt grøntområde (friareal) ytterst på Revet
  • Oppgradering av areal og infrastruktur m.m. 
 • Bygg: 9 millioner
  • Nytt 1.500 m2 lager/terminalbygg for stykkgods
 • Kraner: 8 millioner
  • Overtakelse av 104-tonns mobilkran (etter leasing)
  • Oppgradering av gantrykrana m.m.
 • Båthavner: 6,5 millioner
  • Diverse tiltak i Stavern båthavn (4,5 M)
  • Diverse tiltak i øvrige båthavner (2,0 M)  
 • Øvrige tiltak: 1,5 millioner
  • Ny arbeidsbåt
  • IT m.m.  

Følg denne linken for å lese nærmere om gjennomførte prosjekter på Revet og videre planer for utvikling av Larvik Havn.
 

 

 • Endelig blir det godsspor ned til Larvik Havn!

  Larvik Havn har i lang tid hatt et ønske om å oppgradere jernbanesporet og legge til rette for en godsterminal i tilknytning til havnen, nærmere bestemt på den 20 mål store SIKA-tomta. Nå er ventetiden over, den nye terminalen skal stå ferdig tidlig 2018.

  Larvik havnestyre har besluttet å starte renovering og bygging av ny jernbaneterminal i havnen, etter at både Bane NOR og Vestfold Fylkeskommune har bevilget midler til prosjektet. Prosjektet er budsjettert til 47,7 millioner kroner. Bane NOR har bevilget 10,1 MNOK og Vestfold Fylkeskommune 8,5 MNOK, de resterende midlene finansieres av havnen.  

  Havnen har et strategisk og miljømessig ønske om å være et intermodalt logistikknutepunkt, hvor fremføring av gods på bane er et viktig element i en slik satsning. Høsten 2015 ble det gjennomført en utvidet markedskartlegging som avdekket en svært positiv interesse ute i markedet for transport av gods på bane til og fra Larvik Havn.

  - For oss er det viktig å tilby våre kunder og brukere effektive og enhetlige løsninger, en jernbaneterminal vil være med på å bygge opp under dette, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

  Når terminalen står ferdig vil den bestå av lastegate på 13 mål og to parallelle spor med en sporlengde på henholdsvis 430m og 460 meter. Det er også avsatt områder til korttidslagring av varer. Det vil bli anlagt støyskjerming mot Undersbo kirkegård og avskjerming mot Elveveien.

  - Dette er et stort løft for Larvik Havn, og ikke minst støtter det opp under det politiske ønsket om å flytte mer gods fra vei til sjø og bane. Vi er veldig glade for at både Bane NOR og fylkeskommunen er med på, og ser viktigheten av å ha et jernbanetilbud i tilknytning til havnen, sier Jan Fredrik Jonas.

  23. januar 2017

 • Kystverket støtter havnesamabrbeid Larvik-Grenland

  Havneselskapene i Larvik og Grenland har startet samarbeid om å tilrettelegge og samordne terminaler og rutenett for å flytte gods fra vei til bane.

  Godsprosjektet Vestfold/Telemark gjøres i tett samarbeid mellom de to havneselskapene og Herøya Industripark. Kystverket og de to fylkeskommunene støtter prosjektet økonomisk og bidrar med det til et viktig arbeid som allerede har satt spor inn i arbeidet med Nasjonal Transportplan.

  Bane Nor og Jernbanedirektoratet deltar direkte i arbeidet og operatører og ledende vareeiere bidrar med kunnskap og markedsdata. Vekst i Grenland er prosjektansvarlige mens Larvik Havn har prosjektansvaret for arbeidet som ventes å kunne konkludere i løpet av våren.

  20.01.2017

 • Havna fortsetter veksten

  Samlede godsmengder over Larvik Havn utgjorde 1,9 millioner tonn i 2016. 59 millioner i driftsinntekter var ny omsetningsrekord for foretaket.

  Totalt 1,92 millioner tonn gods ble fraktet over Larvik Havn i fjor, en nedgang på 9 prosent fra 2015. Veksten innenfor blant annet ferjegods, korn, stål og prosjektlaster kunne likevel ikke kompensere for fallet i steineksporten.

  Det ble håndtert 60.200 containere TEU over containerhavna i Larvik, noe som var 4 prosent færre TEUs enn året før. Med 0,65 millioner tonn utgjorde containergods, på lik linje med fjoråret, en tredjedel av samlet godsomsetning.

  714.000 ferjepassasjerer reiste mellom Larvik og Hirtshals i 2016, det var en tilbakegang på 3 prosent. Antall godsenheter (12m ekvivalenter) var 78.100, mot 71.800 i 2015.

  I 2016 omsatte Larvik Havn KF for 59 millioner kroner, en vekst på 3 prosent eller nesten to millioner fra året før. Dermed satte foretaket ny omsetningsrekord for sjette året på rad.

  For mer informasjon om trafikk over Larvik Havn, vennligst ta kontakt med markedssjef Beate Palmgren, epost bp@larvik.havn.no. Spørsmål om regnskap/økonomi kan rettes til økonomi- og adm.sjef Knut Jørgen S. Heum, epost kjh@larvik.havn.no.

  18.01.2017 Knut Jørgen S. Heum (tekst). Foto: Allegro

 • Stabil containersituasjon – økt fergefrakt

  Containertrafikken over Larvik Havn utgjorde 15.300 TEUs i tredje kvartal. Dette var uendret fra samme periode i fjor. Frakt med ferge viser økende tendens.

  I tredje kvartal 2016 ble det lastet og losset i alt 15.300 containere TEU over Larvik Havn. Både totaltallet, og fordelingen import/eksport containere, tilsvarte omtrent samme nivå som i fjor. Etter årets ni første måneder, står containertrafikken for 45.700 TEUs, mot 47.200 TEUs i 2015.

  Så langt i år har 618.000 fergepassasjerer benyttet Larvik Havn, en nedgang på 3 prosent fra 2015. Antall fraktenheter med ferge har økt med 9 prosent og utgjør i alt 57.400 TEUs per september.

  Samlet godstrafikk over Larvik Havn var 0,52 millioner tonn i tredje kvartal, en nedgang på 13 prosent sammenlignet med året før. Dette er i hovedsak relatert til lavere steineksport (storstein/grus). Akkumulerte lastemengder utgjør 1,44 millioner tonn ved utgangen av september, noe som er 8 prosent under fjorår.

  19.10.2016 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst). Foto: Allegro

 • Kjøkkenartikler i plast fra Kina og Hong Kong kan nå også importeres via Larvik Havn

  Larvik Havn er utpekt som ny grensekontrollstasjon for import av kjøkkenartikler fra Kina og Hong Kong, som inneholder melamin eller polyamid. Produktene kan tas inn via Oslo lufthavn Gardermoen, Oslo Havn, Borg Havn og Larvik Havn.

  Mattilsynet fastsatte den 6. juli 2106 en utvidelse av hvilke grensekontrollstasjoner som kan ta imot produkter som importeres etter reglene gitt i forordning (EU) nr. 284/2011.

  Endringen vil gi næringen større valgfrihet i forhold til hvor disse produktene skal tas inn i landet (der Norge er første mottaksstat innen EU/EØS).

  Se Forskrift om kontroll av kjøkkenartikler i plast importert fra Kina og Hongkong

  Oppnevningen trer i kraft 1. september 2016.

  For ytterligere informasjon se Mattilsynet.no

 • Noe godsnedgang til tross for importvekst

  Larvik Havn hadde en vekst i importen på over 10 prosent i første halvår. Totalvolumene over havna falt likevel noe mot fjorår på grunn av eksportnedgang.

  I årets seks første måneder ble det fraktet i alt 0,92 millioner tonn gods over Larvik Havn, en nedgang på 4 prosent fra 2015. Importen økte alene med 11 prosent, mens eksportvolumene falt med 17 prosent. Containergods og last med ferge sto for 70 prosent av godsvolumene (2015: 66 %). Andel innenrikstrafikk økte fra 3 prosent i fjor til 8 prosent i 2016. 

  Containertallene for første halvår viser en nedgang på 5 prosent til totalt 30.400 TEUs. Totalt 325.000 ferjepasserjerer reiste over Larvik Havn i samme periode, dette var tilnærmet likt med fjoråret.

  07.07.2016 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst). Foto: Gunnar Berven.     

 • Superspeed på landstrøm i Larvik!

  Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sto i dag for den offisielle åpningen av Color Lines landstrømanlegg i Larvik. Anlegget er Norges tredje, større anlegg for landstrøm. Det første var i Oslo i 2011 og det andre i Kristiansand i 2014.

  Med nytt landstrømanlegg kan SuperSpeed mellom Larvik og Hirtshals stoppe hjelpemotorene ved landligge, og dermed redusere CO2 utslippet med 1 900 tonn i året. Dette tilsvarer utslippsmengden til 1 000 biler eller 200 bolighus i året. Utslippene av NOX, SOX og svevestøv går betraktelig ned, noe som vil gi renere luft i byen. Landstrøm er en del av Color Lines langsiktige miljøsatsning, og et resultat av langvarig samarbeid blant annet mellom Color Line, havnene og myndighetene gjennom Enova, NOx-fondet og Bellona.

  Konsernsjef i Color Line Trond Kleivdal kunne i sin åpningstale fortelle at selskapet har investert over 200 millioner kroner frem til 2016 for en mer bærekraftig og miljøvennlig drift. Videre la han til at landstrømanleggene er viktige miljøbidrag og et viktig skritt nærmere visjonen til norsk skipsfart om nullutslipp.

  Ordfører Rune Høiseth la vekt på at dette er en stor og viktig dag for Larvik. Color Line tar sitt miljøansvar på alvor, og er et stjerneeksempel for andre aktører i sin bransje.

  Faktainformasjon om landstrømanlegget i Larvik finner du her.
   

   
  Klima- og miljøminister Vidar Helgesen åpner anlegget "Landstrømtilkoblingen" mellom skipet og land                  

   

     

  Konsernsjef i Color Line, Trond Kleivdal

  Konsernsjef i Color Line Trond Kleivdal Klima- og miljøminister Vidar Helgesen Ordfører i Larvik Rune Høyseth

   

  Larvik 09.05.2016
   

 • Noahs Ark ankommer Larvik

  Torsdag 21. april om ettermiddagen legger opplevelseslekteren "Noahs Ark" til i Indre havn.

  Fra torsdag 21. april blir det altså muligheter for å oppleve fortellingene om Adam og Eva, Kain og Abel, Noah, Moses og mange andre bibelske historier på en museumslekter med totalt fire dekk med interaktive opplevelser. "Noahs Ark" markedsføres som det første flytende museumsskipet i Europa med bibelske historier.

  45.000 mennesker har besøkt arken siden rundreisen i Norge startet i fjor sommer. Den 70 meters lange – og 13 meter høye – farkosten, som fortøyes utenfor Pakkhuset i Indre havn, blir liggende i Larvik i tre uker.

  21.04.2016 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst). Foto: Ark of Noah (www.noasark.dk)

 • Godsvekst på 6 prosent i første kvartal

  Utviklingen i ferjefrakt og økt stykkgodsaktivitet bidro til god vekst i lastevolumer over Larvik Havn i årets første kvartal.

  Totalt 0,47 millioner tonn gods ble fraktet over Larvik Havn i første kvartal 2016, en økning på 6 prosent fra året før. Utenrikstrafikken sto for 93 prosent av godsvolumene, fordelt på import med 29 prosent og eksport 71 prosent.

  Samlet containertrafikk med 15.800 TEUs var 2 prosent færre containere enn i fjor. Frakt med ferje økte med 11 prosent til 16.000 TEUs. Steineksporten (bulklaster) falt med 6 prosent til 93.000 tonn. Annet stykkgods økte med 21 prosent.

  I alt 170.800 passasjerer reiste over Larvik Havn i løpet av årets tre første måneder, en vekst på 6 prosent fra samme periode i fjor.

  08.04.2016 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto).

 • Nytt tilbud med Color Line fra Larvik

  Color Line har inngått et samarbeid med CLdN ro-ro S.A, og kan med dette tilby nye alternativer i CLdN’s utstrakte rutenett i Europa.

  CLdN/Cobelfret er en stor europeisk aktør i bulk og ro-ro-markedet og opererer 20 skip i et omfattende short sea-nettverk.

  CLdN vil anløpe via Hirtshals en gang pr uke i forbindelse med sin Zeebrügge-Gøteborg rute. Oppstart for den nye ruten blir uke 7, og Color Line Cargo ser frem til å utvikle mulighetene som ligger i dette samarbeidet.

  Color Line vil nå kunne tilby gode ledetider og kostnadseffektive transportløsninger mellom kontinentet og England på rutene mellom Zeebrügge, London og Killingholme som har høy frekvens. Ved å benytte Superspeed mellom Hirtshals og Larvik utvides tilbudet nå til Gøteborg, Zeebrügge, London (Purfleet) og Killingholme.

  For ytterligere informasjon kontakt Color Line:

  Øivind Næss:       +47 970 62 615
  Jo Bergem:          +47 901 20 805
  Steinar Kaupang: +47 906 48 925

  10. februar 2016

Viser fra 21 til 30 av totalt 160 artikler

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)