• Forskrift om anløpsavgift - Høring

  Larvik Havn KF sender med dette på høring revidert forslag til ny lokal forskrift om anløpsavgift for budsjettåret 2014.

  Lokal forskrift vil fastsettes med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (Havne- og farvannsloven) § 25 og forskrift 20.12.2010 nr. 1762: Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift.

  Høringsfristen er satt til 6. November 2013.

  Se høringsbrev og forslag til revidert forskrift nedenfor:

  Høringsbrev - Forskrift om anløpsavgift 2014

  Høringsdokument - Forskrift om anløpsavgift 2014

  16.10.13 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst).
   

 • Transport & Logistikk 2013

  21. og 22. oktober arrangeres konferansen Transport & Logistikk 2013 på Gardermoen.

  Larvik Havn deltar også i år på konferansen med egen stand, under temaet Velg Sjøveien.  Les mer om messen og programmet for konferansen her.

 • Larvik Havn lanserer nye websider!

  I dag 15. oktober 2013 lanserer Larvik Havn nye og moderne websider.

  Allerede i 1997 var Larvik Havn "på lufta" med egne websider. Den gang måtte de enkelte websidene oppdateres hver for seg og overføres webhotellet via oppringt internettlinje (modem), noe som var både tidskrevende og tungvint. I 2008 ble andre generasjon websider, sammen med ny logo og ny grafisk profil for foretaket, lansert samtidig med åpningen av den nye Color Line terminalen på Revet.

  Etter fem år er det nå behov for å videreutvikle våre nettsider. Med bakgrunn i et samarbeid med det lokale reklamebyrået Kremt, lanserer Larvik Havn en helt ny webløsning med større vekt på miljøskapende bilder og "slankere", men mer spisset, tekstinnhold. Samtidig tas flere nye funksjoner i bruk. Alle skip som ligger til kai i Larvik Havn vil fremgå på oversikten "Fartøy i havn". Det er mulig å foreta rutesøk på websiden, slik at man enkelt får se hvilke rederier som går i fast rute på aktuell havn. Flere av skjemaene, som for eksempel "Søknad om båtplasser", kan dessuten fylles ut og sendes til Larvik Havn elektronisk.

  Nytt nå er også at websiden i sin helhet er tilgjengelig på engelsk. Nettsidene er i tillegg tilpasset mobiltelefoner og nettbrett (responsivt design).   

  Vi er stolte av å vise frem våre nye websider og håper de vil falle i smak! 

  15.10.2013 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst).

   

 • Helheltsplan Larvik Havn 2020

  Larvik Havn KF har startet opp et planleggingsarbeid med tittelen "Larvik Havn 2020". Planen skal kartlegge nå-situasjon, avklare muligheter og begrensninger og munne ut i en konkret masterplan.

  Den nye helhetsplanen skal være visjonær og langsiktig og anbefale arealbruk som muliggjør at havna kan videreutvikles som en naturlig del av bybildet.

  Les mer om "Helhetsplan Larvik Havn 2020" i vår pressemelding av 14. februar 2013:

  Link: Presemelding fra Larvik Havn 14. februar 2013

  Nærmere presentasjon av helhetsplanen:

  Link: Presentasjon fra pressekonferansen 13. februar

  14.02.2013 Beate Palmgren Johannesen.
   

 • Første møte i prosjekt "Helhetsplan Larvik Øst"

  Tirsdag 12. februar ble det første referansegruppemøtet i det nye prosjektet med å utvikle en helhetsplan for Larvik Havn arrangert. Cirka 20 personer fra næringslivet i det aktuelle planområdet deltok på idemyldringen.

  Larvik Havn KF har startet opp et prosjekt for å utvikle en helhetsplan for Larvik Havn, "Helhetsplan Larvik Øst". Arbeidet utføres i samarbeid med konsulentfirmaet Rambøll AS. Planen dekker i utgangspunktet Øyakrysset og Sika-tomta i nord, industriområdet mot Lågen i øst, Revet i syd og fra Karistranda småbåthavn (med bebyggelse) langs Torstrands strandlinje i vest.

  Grunnprinsippet i planprosessen er Menneskene, Havnen og Byen. Det hele skal munne ut i en konkret masterplan, som skal være et innspill til rullering av Larvik kommunes arealplan. Du kan lese mer om prosjektet her.

  Som en del av å involvere interessentene i planområdet, ble det første referansegruppemøtet arrangert 12. februar. Agenda for møtet var innledningsvis generell informasjon om prosjektet og historiske betrakninger rundt havnas utvikling. Deretter ble forsamlingen inndelt i grupper, hvor man arbeidet nærmere med visjon for Larvik Øst og idemyldringer rundt hvordan Larvik øst kan se ut i fremtiden; hva er utfordringene og hvilke muligheter finnes (risiko og mulighetsanalyse).

  Innspillene fra møtet blir et viktig bidrag i det videre prosjektarbeidet, som skal involvere interessenter, gjenboere og naboer gjennom vellag, samt fagpersoner innenfor vei, bane og sjø.

  Link: Nyhetsartikkel i lokalavisa Østlands-Posten 12.02.2013

  15.02.2013 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto).

   

 • Ny rekord i godsomsetning!

  Totalt 2,14 millioner tonn gods ble fraktet over Larvik Havn i 2012. Dermed ble den gamle rekorden fra 2008 passert med 80.000 tonn. Økning i lastemengder mot 2011 utgjorde 17 prosent.

  Samlede lastemengder over Larvik Havn økte fra 1,82 millioner i 2011 til 2,14 millioner tonn i fjor, en vekst på 17 prosent.

  Steineksporten sto for brorparten av volumveksten; eksport av skrotstein (biprodukt ved uttak av granittblokker) økte eksempelvis med 80 prosent til over 700.000 tonn. Samlet steineksport utgjorde over halvparten av havnas godsmengder i 2012.

  Antall containere TEU (20 fots enheter) ble 61.700 i 2012, en nedgang på 11 prosent fra året før. Trekkes tomcontainere ut, var nedgangen på 8 prosent. Importen økte isolert med 12 prosent, mens antall eksportcontainere falt med 16 prosent.

  Retningsbalansen målt i TEU utgjorde 35 prosent innførsel / 65 prosent utførsel. Tilsvarende forholdstall var 29 (inn) og 71 prosent (ut) i 2011. Containerne fraktet ialt 677.000 tonn gods. 

  777.000 passasjerer reiste over Larvik Havn i 2012, noe som utgjorde en vekst på 7 prosent – eller 51.000 reisende. Antall fraktenheter på ferje var 86.400 (målt i faktiske enheter), mot 86.100 i 2011. Frakt med ferje utgjorde 564.000 tonn.

  22.01.2013 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto).
      

 • Larvik igjen nummer 2

  Tall fra Statistisk Sentralbyrå over landets containertrafikk for andre kvartal i år, viser at Larvik Havn igjen er landets nest største containerhavn. Totalt 173.400 TEUs ble transportert over norske havner, en økning på 2 prosent fra 2011.

  Med 16.960 TEUs (20 fots containerenheter) i andre kvartal 2012, ble Larvik Havn nummer to i Norge etter Oslos 51.494 TEUs. Samlet vekst i det norske markedet utgjorde 2 prosent - eller 3.100 TEUs - mot fjorår. Larvik oppnådde tilnærmingsvis samme volum som året før.

  Oslofjorden, det vil her si fra Grenland havn i vest til Borg havn i øst, sto for 109.300 TEUs (63 %) av all containertrafikk i Norge. Grenland og Drammen hadde størst volumvekst mot fjorår, mens det var relativt mindre endringer for de øvrige havnene rundt fjorden.

  Godsmengden i containere økte med 3 prosent til ialt 1,27 millioner tonn gods. Av dette utgjorde Oslos andel 25,3 prosent, Larvik 13,8 prosent og Kristiansand 8,5 prosent. Nesten halvparten av landets samlede godsvolum i container i andre kvartal 2012 ble altså fraktet over disse tre havnene. 

  21.11.2012 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst).

    

 • Vekst i godsvolumer over Larvik Havn

  Ved utgangen av tredje kvartal er det lastet og losset i alt 1,7 millioner tonn gods over Larvik Havn, en økning på 27 prosent fra 2011. Containertrafikken utgjorde 47.800 TEUs i samme periode.

  Totalt 321 skipsanløp ble registrert i tredje kvartal, en økning på 4 prosent fra i fjor, og 9 prosent flere anløp sammenlignet med kvartalet før. Ved utgangen av tredje kvartal utgjør antall akkumulerte anløp 906, en nedgang på 2 prosent eller 14 anløp sammenlignet med 2011. Trekkes ferjetrafikken ut, er nedgangen på 4 prosent og er relatert til innenrikstrafikk. (Utenriks viser isolert sett en vekst på 11 prosent eksklusiv ferje).

  Godsomsetningen over havna i tredje kvartal økte med 23 prosent fra 2011 til i alt 571.700 tonn. Dette er 2 prosent lavere enn godstrafikken i andre kvartal. Totalt 1,66 million tonn gods er fraktet over Larvik Havn i årets første ni måneder, noe som er en økning på 27 prosent (0,36 mill. tonn) fra i fjor. Steineksporten står i hovedsak for denne veksten, samt noe økt import.

  Totalt 47.800 TEUs (20 fots containerenheter) er lastet/losset over Larvik Havn per september, dette er 6 prosent færre containere enn i fjor. Importcontainere sto for 11.100 TEUs (+ 17 % fra 2011) og eksport 19.700 TEUs (- 14 %). Containerne fraktet i alt 512.000 tonn gods (- 3 %). 17.000 TEUs – 36 prosent av samlet containertrafikk – var tomme containere (deponireguleringer).

  Eksport av skrotstein og grus har økt med hele 139 prosent og blokkstein i bulk over Kanalkaia med 16 prosent etter ni måneders virksomhet. Denne trafikken sto for i alt 641.600 tonn (eksklusiv granitt i container ), mot 287.400 tonn i samme periode i fjor. Steintrafikken svinger som kjent en god del blant annet i forhold til antall pågående kystsikringsprosjekter i England og på Kontinentet, markedssituasjonen for granitt i utlandet med videre.

  Vekst for gods på lastebiler og semitrailere med Color Line mot fjorår utgjør 2 prosent ved utgangen av september. Cargotrafikken sto for 418.700 tonn, fordelt på 64.400 fraktenheter. 667.400 ferjepassasjerer reiste over Larvik Havn i løpet av årets ni første måneder, en vekst på 7 prosent fra 2011.

  17.10.2012 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto). 

 • Stor deltakelse på "Velg Sjøveien" i Larvik!

  Hele 140 deltakere møtte opp på konferansen "Velg Sjøveien", som ble arrangert på Farris Bad i Larvik 25. september.

  Det var en stor og bredt sammensatt forsamling som kom til Farris Bad tirsdag 25. september for å høre nærmere om sjøtransportens fortrinn som miljøvennlig og konkurransedyktig transportform.

  Konferansen startet med omvisning på Revet, hvor man kunne komme om bord i et containerskip, gå opp i havnekranene eller besøke "Velg Sjøveien"-containeren. Deretter var det åpning av konferansen ved havnedirektør Jan Fredrik Jonas og ordfører i Larvik, Rune Høiseth. Programmet besto videre av interessante foredrag fra rederier, skipsmeglere og vareeiere og det hele ble avsluttet med en paneldebatt.2

  26.09.12 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto).

  Noen bilder fra konferansen:
   

   
  Over: "Velg Sjøveien"-containeren har ankommet Larvik Havn.   Over: Innsiden på "Velg Sjøveien"-containeren.
       
   
  Over: Mange konferansedeltakere ble med på omvisningen på Revet.   Over: Åpning ved havnedirektør Jan Fredrik Jonas.
       
   
  Over: Åpning ved ordfører i Larvik, Rune Høiseth.   Over: Christian Amundrød, Unifeeder Norway AS.
       
   
  Over: Stor interesse for konferansen "Velg Sjøveien" i Larvik.   Over: Paul Lorck-Olafsen, MSC Norway AS.
       
   
  Over: Thomas Arbo Høeg, Ths Arbo Høeg AS.   Over: Paneldebatt ledet av Kenneth Lindquist, LTL.

   

 • Vellykket årsmøte for havneforeningen

  Norsk Havneforening avholdt sitt årsmøte i Drammen i begynnelsen av september. Dag Sem fra Oslo Havn KF ble gjenvalgt som styreleder. Knut Anvik fra havnestyret i Larvik ble valgt som varamedlem til styret.

  Norsk Havneforening avholdt sitt årsmøte i Drammen 5. til 7. september 2012. Drammen Havn ønsket sine havnekollegaer velkommen til årsmøtet med en Get together-samling i deres nye storstue Skur 1.

  Selve årsmøtet fant sted første halvdel av torsdagen. På årsmøtet ble foreningens vedteker endret, som blant annet åpner opp for at private havner kan bli observatørmedlemmer.

  Etter årsmøtet var det en faglig sesjon om ISPS, PIANC og status for svoveldirektivet. Videre presenterte statssekretær Kristine Gramstad regjeringens og departementets arbeid med nærskipsfartsstrategien, mens avdelingsleder Thor Vartdal fra Kystverket redegjorde for arbeidet med NTP.

  Siste dag av årsmøtet var viet spørsmålet om havnestruktur/havneorganisering. Direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim, åpnet sesjonen ved å vise til at det diskuteres havnestruktur i både markedet og politikken. Olav Eidhammer fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) redegjorde for hvordan debatten har artet seg i Norge og Europa, mens Christian Amundrød fra Unifeeder fulgte opp med markedets synspunkter. Temaet ble avsluttet med en paneldebatt.

  Dag Sem, direktør for terminalavdelingen i Oslo Havn KF, ble gjenvalgt som leder av Norsk Havneforening for nye to år. Larvik Havn KF ble representert i styret gjennom varamedlem Knut Anvik (Larvik Havnestyre).

  20.09.2012 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst). Foto: Arnt-Einar Litsheim, Norsk Havneforening. Kilde: Norsk Havneforening.

  Link: Aktuelle nyhetsartikler hos Norsk Havneforening

  Bilder fra årsmøtet i Drammen (foto ved Norsk Havneforening):

   
  Over: Statssekretær Kristine Gramstad.   Over: Forsker Olav Eidhammer, Transportøkonomisk Institutt.
       
   
  Over: Bilde fra salen.   Over: Prosjektleder Rolf Aarland i Sjøtransportprosjektet.
       
   
  Over: Styreleder i Norsk Havneforening, Dag Sem.   Over: Paneldebatt. Fra venstre:
  - Christian Amundrød (Unifeeder),
  - Erling Sæther (NHO Logistikk og Transport),
  - Olav Eidhammer (Transportøkonomisk Institutt),
  - Thor Thingbø (Sandnes Havn KF),
  - Arnt-Einar Litsheim (Norsk Havneforening).

   

   

Viser fra 71 til 80 av totalt 166 artikler

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)