Aktuelt

Følg med hva som skjer i Larvik Havn! På denne siden legges det ut informasjon om større begivenheter og aktuelle nyhetssaker. Du finner også et nyhetsarkiv med eldre nyheter.

Ved å følge våre nyhetssider kan du holde deg oppdatert om havnen. Les mer i nyhetsarkivet.

Les mer om Larvik Havn i vår informasjonsbrosjyre (pdf).

Larvik Havn KF har banebrytende IT-løsninger innenfor havnedrift. Her kan du lese mer om dette.


Nyhetsartikler og meldinger:
 

LINK - NYHETSARKIV 2013

LINK - INVESTERINGER PÅ REVET

LINK - DRIFTSMELDINGER


Havnestyremøter:
 

LINK - SAKSKART HAVNESTYREMØTER 2013


Bestemmelser og retningslinjer:

LINK - SAMLET OVERSIKT OVER GJELDENDE BESTEMMELSER FOR BRUK AV LARVIK HAVN
 

Investeringer for 280 millioner på seks år!

I perioden 2006-2011 har Larvik Havn KF investert for hele 280 millioner kroner.

Oversikt over investeringer:

 • Kaier: 128 millioner
  • Forlengelse av Revkaia med 140 meter (til totalt 270 meter)
  • Ny 90-meters stykkgodskai
  • Rehabilitering av Kanalkaia m.m. 
 • Eiendom og areal: 127 millioner
  • Tomt og grunnerverv med 50 mål
  • Utfylt sjøareal med 40 mål
  • Nytt grøntområde (friareal) ytterst på Revet
  • Oppgradering av areal og infrastruktur m.m. 
 • Bygg: 9 millioner
  • Nytt 1.500 m2 lager/terminalbygg for stykkgods
 • Kraner: 8 millioner
  • Overtakelse av 104-tonns mobilkran (etter leasing)
  • Oppgradering av gantrykrana m.m.
 • Båthavner: 6,5 millioner
  • Diverse tiltak i Stavern båthavn (4,5 M)
  • Diverse tiltak i øvrige båthavner (2,0 M)  
 • Øvrige tiltak: 1,5 millioner
  • Ny arbeidsbåt
  • IT m.m.  

Følg denne linken for å lese nærmere om gjennomførte prosjekter på Revet og videre planer for utvikling av Larvik Havn.
 

 

 • Helheltsplan Larvik Havn 2020

  Larvik Havn KF har startet opp et planleggingsarbeid med tittelen "Larvik Havn 2020". Planen skal kartlegge nå-situasjon, avklare muligheter og begrensninger og munne ut i en konkret masterplan.

  Den nye helhetsplanen skal være visjonær og langsiktig og anbefale arealbruk som muliggjør at havna kan videreutvikles som en naturlig del av bybildet.

  Les mer om "Helhetsplan Larvik Havn 2020" i vår pressemelding av 14. februar 2013:

  Link: Presemelding fra Larvik Havn 14. februar 2013

  Nærmere presentasjon av helhetsplanen:

  Link: Presentasjon fra pressekonferansen 13. februar

  14.02.2013 Beate Palmgren Johannesen.
   

 • Første møte i prosjekt "Helhetsplan Larvik Øst"

  Tirsdag 12. februar ble det første referansegruppemøtet i det nye prosjektet med å utvikle en helhetsplan for Larvik Havn arrangert. Cirka 20 personer fra næringslivet i det aktuelle planområdet deltok på idemyldringen.

  Larvik Havn KF har startet opp et prosjekt for å utvikle en helhetsplan for Larvik Havn, "Helhetsplan Larvik Øst". Arbeidet utføres i samarbeid med konsulentfirmaet Rambøll AS. Planen dekker i utgangspunktet Øyakrysset og Sika-tomta i nord, industriområdet mot Lågen i øst, Revet i syd og fra Karistranda småbåthavn (med bebyggelse) langs Torstrands strandlinje i vest.

  Grunnprinsippet i planprosessen er Menneskene, Havnen og Byen. Det hele skal munne ut i en konkret masterplan, som skal være et innspill til rullering av Larvik kommunes arealplan. Du kan lese mer om prosjektet her.

  Som en del av å involvere interessentene i planområdet, ble det første referansegruppemøtet arrangert 12. februar. Agenda for møtet var innledningsvis generell informasjon om prosjektet og historiske betrakninger rundt havnas utvikling. Deretter ble forsamlingen inndelt i grupper, hvor man arbeidet nærmere med visjon for Larvik Øst og idemyldringer rundt hvordan Larvik øst kan se ut i fremtiden; hva er utfordringene og hvilke muligheter finnes (risiko og mulighetsanalyse).

  Innspillene fra møtet blir et viktig bidrag i det videre prosjektarbeidet, som skal involvere interessenter, gjenboere og naboer gjennom vellag, samt fagpersoner innenfor vei, bane og sjø.

  Link: Nyhetsartikkel i lokalavisa Østlands-Posten 12.02.2013

  15.02.2013 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto).

   

 • Ny rekord i godsomsetning!

  Totalt 2,14 millioner tonn gods ble fraktet over Larvik Havn i 2012. Dermed ble den gamle rekorden fra 2008 passert med 80.000 tonn. Økning i lastemengder mot 2011 utgjorde 17 prosent.

  Samlede lastemengder over Larvik Havn økte fra 1,82 millioner i 2011 til 2,14 millioner tonn i fjor, en vekst på 17 prosent.

  Steineksporten sto for brorparten av volumveksten; eksport av skrotstein (biprodukt ved uttak av granittblokker) økte eksempelvis med 80 prosent til over 700.000 tonn. Samlet steineksport utgjorde over halvparten av havnas godsmengder i 2012.

  Antall containere TEU (20 fots enheter) ble 61.700 i 2012, en nedgang på 11 prosent fra året før. Trekkes tomcontainere ut, var nedgangen på 8 prosent. Importen økte isolert med 12 prosent, mens antall eksportcontainere falt med 16 prosent.

  Retningsbalansen målt i TEU utgjorde 35 prosent innførsel / 65 prosent utførsel. Tilsvarende forholdstall var 29 (inn) og 71 prosent (ut) i 2011. Containerne fraktet ialt 677.000 tonn gods. 

  777.000 passasjerer reiste over Larvik Havn i 2012, noe som utgjorde en vekst på 7 prosent – eller 51.000 reisende. Antall fraktenheter på ferje var 86.400 (målt i faktiske enheter), mot 86.100 i 2011. Frakt med ferje utgjorde 564.000 tonn.

  22.01.2013 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto).
      

 • Larvik igjen nummer 2

  Tall fra Statistisk Sentralbyrå over landets containertrafikk for andre kvartal i år, viser at Larvik Havn igjen er landets nest største containerhavn. Totalt 173.400 TEUs ble transportert over norske havner, en økning på 2 prosent fra 2011.

  Med 16.960 TEUs (20 fots containerenheter) i andre kvartal 2012, ble Larvik Havn nummer to i Norge etter Oslos 51.494 TEUs. Samlet vekst i det norske markedet utgjorde 2 prosent - eller 3.100 TEUs - mot fjorår. Larvik oppnådde tilnærmingsvis samme volum som året før.

  Oslofjorden, det vil her si fra Grenland havn i vest til Borg havn i øst, sto for 109.300 TEUs (63 %) av all containertrafikk i Norge. Grenland og Drammen hadde størst volumvekst mot fjorår, mens det var relativt mindre endringer for de øvrige havnene rundt fjorden.

  Godsmengden i containere økte med 3 prosent til ialt 1,27 millioner tonn gods. Av dette utgjorde Oslos andel 25,3 prosent, Larvik 13,8 prosent og Kristiansand 8,5 prosent. Nesten halvparten av landets samlede godsvolum i container i andre kvartal 2012 ble altså fraktet over disse tre havnene. 

  21.11.2012 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst).

    

 • Vekst i godsvolumer over Larvik Havn

  Ved utgangen av tredje kvartal er det lastet og losset i alt 1,7 millioner tonn gods over Larvik Havn, en økning på 27 prosent fra 2011. Containertrafikken utgjorde 47.800 TEUs i samme periode.

  Totalt 321 skipsanløp ble registrert i tredje kvartal, en økning på 4 prosent fra i fjor, og 9 prosent flere anløp sammenlignet med kvartalet før. Ved utgangen av tredje kvartal utgjør antall akkumulerte anløp 906, en nedgang på 2 prosent eller 14 anløp sammenlignet med 2011. Trekkes ferjetrafikken ut, er nedgangen på 4 prosent og er relatert til innenrikstrafikk. (Utenriks viser isolert sett en vekst på 11 prosent eksklusiv ferje).

  Godsomsetningen over havna i tredje kvartal økte med 23 prosent fra 2011 til i alt 571.700 tonn. Dette er 2 prosent lavere enn godstrafikken i andre kvartal. Totalt 1,66 million tonn gods er fraktet over Larvik Havn i årets første ni måneder, noe som er en økning på 27 prosent (0,36 mill. tonn) fra i fjor. Steineksporten står i hovedsak for denne veksten, samt noe økt import.

  Totalt 47.800 TEUs (20 fots containerenheter) er lastet/losset over Larvik Havn per september, dette er 6 prosent færre containere enn i fjor. Importcontainere sto for 11.100 TEUs (+ 17 % fra 2011) og eksport 19.700 TEUs (- 14 %). Containerne fraktet i alt 512.000 tonn gods (- 3 %). 17.000 TEUs – 36 prosent av samlet containertrafikk – var tomme containere (deponireguleringer).

  Eksport av skrotstein og grus har økt med hele 139 prosent og blokkstein i bulk over Kanalkaia med 16 prosent etter ni måneders virksomhet. Denne trafikken sto for i alt 641.600 tonn (eksklusiv granitt i container ), mot 287.400 tonn i samme periode i fjor. Steintrafikken svinger som kjent en god del blant annet i forhold til antall pågående kystsikringsprosjekter i England og på Kontinentet, markedssituasjonen for granitt i utlandet med videre.

  Vekst for gods på lastebiler og semitrailere med Color Line mot fjorår utgjør 2 prosent ved utgangen av september. Cargotrafikken sto for 418.700 tonn, fordelt på 64.400 fraktenheter. 667.400 ferjepassasjerer reiste over Larvik Havn i løpet av årets ni første måneder, en vekst på 7 prosent fra 2011.

  17.10.2012 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto). 

 • Stor deltakelse på "Velg Sjøveien" i Larvik!

  Hele 140 deltakere møtte opp på konferansen "Velg Sjøveien", som ble arrangert på Farris Bad i Larvik 25. september.

  Det var en stor og bredt sammensatt forsamling som kom til Farris Bad tirsdag 25. september for å høre nærmere om sjøtransportens fortrinn som miljøvennlig og konkurransedyktig transportform.

  Konferansen startet med omvisning på Revet, hvor man kunne komme om bord i et containerskip, gå opp i havnekranene eller besøke "Velg Sjøveien"-containeren. Deretter var det åpning av konferansen ved havnedirektør Jan Fredrik Jonas og ordfører i Larvik, Rune Høiseth. Programmet besto videre av interessante foredrag fra rederier, skipsmeglere og vareeiere og det hele ble avsluttet med en paneldebatt.2

  26.09.12 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto).

  Noen bilder fra konferansen:
   

   
  Over: "Velg Sjøveien"-containeren har ankommet Larvik Havn.   Over: Innsiden på "Velg Sjøveien"-containeren.
       
   
  Over: Mange konferansedeltakere ble med på omvisningen på Revet.   Over: Åpning ved havnedirektør Jan Fredrik Jonas.
       
   
  Over: Åpning ved ordfører i Larvik, Rune Høiseth.   Over: Christian Amundrød, Unifeeder Norway AS.
       
   
  Over: Stor interesse for konferansen "Velg Sjøveien" i Larvik.   Over: Paul Lorck-Olafsen, MSC Norway AS.
       
   
  Over: Thomas Arbo Høeg, Ths Arbo Høeg AS.   Over: Paneldebatt ledet av Kenneth Lindquist, LTL.

   

 • Vellykket årsmøte for havneforeningen

  Norsk Havneforening avholdt sitt årsmøte i Drammen i begynnelsen av september. Dag Sem fra Oslo Havn KF ble gjenvalgt som styreleder. Knut Anvik fra havnestyret i Larvik ble valgt som varamedlem til styret.

  Norsk Havneforening avholdt sitt årsmøte i Drammen 5. til 7. september 2012. Drammen Havn ønsket sine havnekollegaer velkommen til årsmøtet med en Get together-samling i deres nye storstue Skur 1.

  Selve årsmøtet fant sted første halvdel av torsdagen. På årsmøtet ble foreningens vedteker endret, som blant annet åpner opp for at private havner kan bli observatørmedlemmer.

  Etter årsmøtet var det en faglig sesjon om ISPS, PIANC og status for svoveldirektivet. Videre presenterte statssekretær Kristine Gramstad regjeringens og departementets arbeid med nærskipsfartsstrategien, mens avdelingsleder Thor Vartdal fra Kystverket redegjorde for arbeidet med NTP.

  Siste dag av årsmøtet var viet spørsmålet om havnestruktur/havneorganisering. Direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim, åpnet sesjonen ved å vise til at det diskuteres havnestruktur i både markedet og politikken. Olav Eidhammer fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) redegjorde for hvordan debatten har artet seg i Norge og Europa, mens Christian Amundrød fra Unifeeder fulgte opp med markedets synspunkter. Temaet ble avsluttet med en paneldebatt.

  Dag Sem, direktør for terminalavdelingen i Oslo Havn KF, ble gjenvalgt som leder av Norsk Havneforening for nye to år. Larvik Havn KF ble representert i styret gjennom varamedlem Knut Anvik (Larvik Havnestyre).

  20.09.2012 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst). Foto: Arnt-Einar Litsheim, Norsk Havneforening. Kilde: Norsk Havneforening.

  Link: Aktuelle nyhetsartikler hos Norsk Havneforening

  Bilder fra årsmøtet i Drammen (foto ved Norsk Havneforening):

   
  Over: Statssekretær Kristine Gramstad.   Over: Forsker Olav Eidhammer, Transportøkonomisk Institutt.
       
   
  Over: Bilde fra salen.   Over: Prosjektleder Rolf Aarland i Sjøtransportprosjektet.
       
   
  Over: Styreleder i Norsk Havneforening, Dag Sem.   Over: Paneldebatt. Fra venstre:
  - Christian Amundrød (Unifeeder),
  - Erling Sæther (NHO Logistikk og Transport),
  - Olav Eidhammer (Transportøkonomisk Institutt),
  - Thor Thingbø (Sandnes Havn KF),
  - Arnt-Einar Litsheim (Norsk Havneforening).

   

   

 • Nyhetsarkiv 2013

  Oversikt over årets nyhetsartikler fra Larvik Havn KF.

  Her finner du de siste publiserte nyhetsartiklene (sortert med nyeste artikkel øverst):

  15.02.13  FØRSTE MØTE I PROSJEKT "HELHETSPLAN LARVIK ØST"
  Tirsdag 12. februar ble det første referansegruppemøtet i det nye prosjektet med å utvikle en helhetsplan for Larvik Havn arrangert.
  Les mer


  14.02.13  HELHETSPLAN LARVIK HAVN 2020
  Larvik Havn KF har startet opp et planleggingsarbeid med tittelen "Larvik Havn 2020".
  Les mer  20.01.13  NY REKORD I GODSOMSETNING!
  Totalt 2,14 millioner tonn gods ble fraktet over Larvik Havn i 2012. Dermed ble den gamle rekorden fra 2008 passert med 80.000 tonn.
  Les mer  LINK - NYHETSARKIV 2012

  LINK - NYHETSARKIV 2011

  LINK - NYHETSARKIV 2010

  LINK - NYHETSARKIV 2009

  LINK - NYHETSARKIV 2008
   

 • Veksten i godstrafikken fortsetter

  1,1 millioner tonn gods ble lastet og losset over Larvik Havn i første halvår 2012, en økning på 29 prosent fra fjorår. Steineksporten sto for størsteparten av godsveksten.

  Totalt 295 skipsanløp ble registrert i andre kvartal, en nedgang på 5 prosent fra i fjor, men en økning på 2 prosent fra kvartalet før. For første halvår utgjør antall anløp 585, en nedgang på 4 prosent eller 26 anløp sammenlignet med 2011.

  Trekkes ferjetrafikken ut, er imidlertid nedgangen på 8 prosent og er relatert til innenrikstrafikk. (Utenriks viser isolert sett en vekst på 15 prosent eksklusiv ferje).

  Godsomsetningen over havna i andre kvartal økte med 35 prosent fra 2011 til i alt 574.300 tonn. Dette er 13 prosent høyere enn i årets første kvartal. Totalt 1,1 million tonn gods er fraktet over Larvik Havn i første halvår 2012, noe som er en økning på 29 prosent (0,25 mill. tonn) fra i fjor. Steineksporten står for størsteparten av denne veksten.

  I første halvår ble 32.700 TEUs (20 fots containerenheter) lastet/losset over Larvik Havn, dette er 3 prosent færre containere enn i fjor. Importcontainere sto for 7.700 TEUs (+ 22 % fra 2011) og eksport 13.500 TEUs (- 11 %). Containerne fraktet i alt 342.300 tonn gods (+ 1 %). 11.500 TEUs – 35 prosent av samlet containertrafikk – var tomme containere (deponireguleringer).

  Eksport av skrotstein og grus økte med hele 154 prosent og blokkstein i bulkskip over Kanalkaia med 34 prosent i første halvår. Denne trafikken sto for i alt 401.800 tonn (eksklusiv granitt i container), mot 169.300 tonn i samme periode i fjor. Steintrafikken svinger som kjent en god del blant annet i forhold til antall pågående kystsikringsprosjekter på Kontinentet, markedssituasjonen for granitt i utlandet med videre.

  Vekst for gods på lastebiler og semitrailere med Color Line utgjør 3 prosent i første halvår til i alt 276.300 tonn, fordelt på 42.300 fraktenheter. 352.800 ferjepassasjerer reiste over Larvik Havn i løpet av årets seks første måneder, en vekst på 6 prosent fra 2011.

  13.07.12 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto). 

 • Nr. 2 i Norge

  Larvik Havn befestet sin posisjon som landets nest største containerhavn i 2011, viser statistikk publisert av Statistisk Sentralbyrå 29. mai i år. Totalt 691.200 TEUs ble fraktet over norske havner, en vekst på 5 prosent fra 2010.

  Med 68.821 registrerte containere hos Statistisk Sentralbyrå, ble Larvik Havn nummer 2 i Norge etter Oslos 208.808 TEUs (20 fots containerenheter). Det norske markedet økte med 5 prosent til i alt 691.170 TEUs, mens Larvik hadde en vekst på 18 prosent - eller 10.700 TEUs - fra 2010.

  Etter Oslo og Larvik, fulgte Moss (61.768), Ålesund (61.221) og Kristiansand (39.767) på de neste plassene.

  Containerne fraktet i underkant av 5,1 millioner tonn gods over norske havner i 2011, mot 4,9 millioner året før. 

  Oslofjorden, det vil her si havnene fra Grenland havn i vest til Borg havn i øst, sto for 422.000 TEUs av all containertrafikk i Norge. Samlet markedsandel økte fra 58,5 prosent til 61,0 prosent for Oslofjordhavnene, mens volumvekst fra 2010 utgjorde 10 prosent.

  05.06.12 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst). Foto: Fred Arne Sørum.

Viser fra 71 til 80 av totalt 163 artikler

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)