Detaljplan for Revet vedtatt

Utviklingsplan for Larvik Havn - Revet, utarbeidet av Civitas, ble vedtatt av havnestyret 22. juni. Planen skal vise fysisk organisering av havneområdet med sikte på å utvikle en mest mulig effektiv havn innenfor tilgjengelige rammer.

Detaljplanen er et resultat av prosjektgruppearbeid bestående av deltakere fra viktige brukere og aktører i havna, konsulenter og havneadministrasjon. I alt 8 arbeidsmøter har vært avholdt - og det har vært befaringer til Oslo Havn og Gävle containerterminal. Rådgivergruppen AS Civitas har stått for planarbeidet.

Planen skal vise optimal arealutnyttelse for den bruk man kjenner i dag, men samtidig synliggjøre fleksibilitet og potensial for utvikling. Følgende mål har dannet grunnlag for prosjektet (utdrag):

 • Utarbeide en utviklingsplan som viser organisering og lay-out for Larvik Havns arealer
 • Uviklingsplanen skal ivareta krav til fleksibilitet i løsning som muliggjør tilpasning til endrede forutsetninger i fremtiden
 • Som en del av utviklingsplanen skal alle funksjonselementer i havna gjennomgås mot valg av løsninger
 • Delprosjekter for videre prosjektering og utførelse, derav etappeplaner for fremdrift og realisering, skal inngå i planen
 • Kostnader skal utredes

Mandat fra havnestyret, samt Larvik Havn KFs strategiplan, har dannet forutsetninger for planen og arbeidet er sett i sammenheng med blant annet Reguleringsplan for Revet (nov' 2006), Masterplan for Larvik Havn (Seaport Innovations feb' 2008) og Langsiktig plan for arealutvikling (Civitas, des' 2008).

Følgende funksjoner/elementer er analysert nærmere i planen: Serviceområder, parkering, gateområde, grensekontroll og toll, steinpakking og vasking, kai og operasjonsområde, containerterminalen, ISPS, arealer for bulklaster, prosjektløft med mer, jernbanetilknytning og miljø.

Full utbygging i henhold til planen krevet investeringer i størrelsesorden 70 millioner kroner fordelt over 7 anbefalte faser. I forslag til utbyggingsrekkefølge har blant annet følgende forhold blitt vektlagt:

 • Containerterminalen må kunne være i drift til alle tider
 • Tilgjengelig kapasitet:
  • Det må i alle faser av utbyggingen være tilgjengelig minst like store arealer som i dag for containerterminalen
  • Tilgjengelige contaienareal skal i alle faser ha rasjonell adkomst til kaiområdene
 • Rasjonalitet:
  • Utbyggingsrekkefølge må ta hensyn til infrastruktur i grunnen
  • Fasebygging skal i minst mulig grad utløse merkostnader til kortvarige midlertidige løsninger
  • Prioritering av faser for containerterminalen skal hensyntas kaier og arealer i nord som mest verdifulle

Planen avslutter med en oppsummering over anbefalninger på konkrete handlingspunkter.

Havnestyret ga sin tilslutning til planen i styrebehandling 22. juni. Videre fremdrift blir inngåelse av avtaler med operatører for finansiering av utbyggingsfasene.

24.06.10 Knut Jørgen Heum (tekst). Illustrasjon: Rådgivergruppen AS Civitas ved Eivind Orre.

 

 

 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)