Inngår avtale om pilotprosjekt for ny utenlandsk IT-løsning

Tromsø, Ålesund og Larvik havner har i felles samarbeid valgt å inngå avtale om test av et svensk havnedatasystem som erstatter for dagens IT-verktøy. De tre havnene vil med dette være pionerer blant den norske havnebransjen når det gjelder bruk av en utenlandsk løsning som sitt havnefaglige system.

InPort (Intelligent PORT Systems AB) i samarbeid med Greenwave AS har i dag inngått en avtale om et pilotprosjekt om nytt havnedatasystem (i kombinasjon med terminaler og skippingselskap) med de tre norske havneselskapene Tromsø Havn KF, Ålesundsregionen Havnevesen og Larvik Havn KF.

Formålet med pilotprosjektet er å vurdere "PORTit" havnedatasystem og dets funksjonalitet i en integrasjon med terminalsystemet "T3" som et strategisk system for Tromsø, Ålesund og Larvik for å posisjonere havnene IT-messig i logistikkjeden - ikke minst i form av ekstern kommunikasjon. Med ekstern kommunikasjon menes elektronisk meldingsutveksling mellom havnene og meglere, rederier, linjeagenter, Kystverket, samt andre aktører som havnene anser som viktige integrasjonspartnere.
 
Direkte IT-forbindelser mellom private aktører og offentlige bedrifter kan være en utfordring sett opp mot blant annet forretnings- og konkurransemessige forhold. Integrasjon mellom terminalsystem og havnesystem vil derfor måtte baseres på gjensidige avtaler mellom aktørene om hvilken informasjon, derav detaljeringsgrad, som skal utveksles.

Bruk av AIS-posisjonering for automatisk innlesing av skipsbevegelser til datasystemet vil også inngå i testingen. En viktig del av pilotprosjektet blir dessuten å kartlegge om det svenske systemet rent bruksmessig er egnet for norske havneforhold. Testingen, som vil foregå over en periode på tre måneder, gjennomføres med Larvik som testhavn, i nært samarbeid med de andre to havnene, InPorts hovedkontor i Karlstad og Greenwave i Oslo.

Gjennom prosjektet HD2008 har havnene Tromsø, Ålesund og Larvik i løpet av en treårsperiode deltatt i utredning/utvikling av et mulig felles havnedatasystem for "Havne-Norge" i regi av Norsk Havneforening sammen med 37 andre havner. Prosjektet skulle være en erstatter for dagens felles havnedataløsning "Portwin", som over 40 havner har samarbeidet om siden implementering i 1999. Før anbudsutlysning av HD2008 valgte imidlertid en større andel deltakerhavner å trekke seg fra prosjektet, som derfor ble terminert på siste landsmøte i havneforeningen september 2009. De tre havnene Tromsø, Ålesund og Larvik har imidlertid funnet det hensiktsmessig å fortsette arbeidet om en mulig erstatter for dagens IT-løsning via dette felles samarbeidet.

InPort AB (Sverige) og A/S (Danmark) leverer ulike IT-løsninger til i alt 120 aktører, derav 26 havnemyndigheter. Greenwave er for tiden i bruk i 27 containerterminaler, men Greenwave AS har ytterligere et 40-talls kunder i sin totale portefølje.

Fra norsk "havnevesen" sin side er det første gang man inngår avtale om mulig anskaffelse av et utenlandsk IT-system som skal dekke havnens primære behov for havnefaglig verktøy, og samtidig inngår såpass nært samarbeid på terminal- og rederisiden. Det er derfor ventet at et slikt samarbeid kan få viktige synergieffekter for videre relasjoner med andre Skandinaviske havner på den enesiden, samt øvrig logistikkjede når det gjelder kommunikasjons- og integrasjonsdelen av prosjektet.

For leverandørene vil pilotprosjektet kunne åpne opp for større muligheter for innpass på det norske markedet for havnedatasystemer.

Dersom prosjektet oppfyller de krav til funksjonalitet og integrasjonsløsninger som er satt som utvalgskriterier, og ellers tilfredsstiller øvrige leveranse, vil den nye IT-løsningen settes i drift i de tre havnene i løpet av høsten 2010.

Link: Åpningsside til prosjekt HIT2010

12.01.10 Knut Jørgen Heum (tekst). Image fra InPort AB. Foto fra Greenwave AS.

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)