Ny og oppdatert forvaltningsrapport fra Telemark Kommunerevisjon IKS

Larvik Havn KF noterer seg at revisjonen har endret tolkningen av regelverket, og frikjenner havnestyret på et særdeles viktig punkt i rapporten. Ny og oppdatert forvaltningsrapport fra Telemark Kommunerevisjon IKS kan lastes ned i sin helhet nedenfor.


Kommentarmelding i forbindelse med Telemark Kommunerevisjon IKS forvaltningsrapport

Larvik Havn KF er Larvik kommunes havne- og farvannsfaglige organ, og skal ivareta de offentligrettslige oppgaver kommunen er tillagt etter havne- og farvannsloven. Visjonen er at Larvik Havn skal utvikles til den miljømessige- og kommersielt foretrukne havn på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens næringsliv.

Som en viktig del av Larvik kommune skal Larvik Havn, innenfor sine rammer, bidra til å utføre sitt samfunnsoppdrag på best mulig måte. Rollen som samfunnsutvikler innebærer blant annet at Larvik havn skal bidra til å utvikle gode lokalsamfunn for innbyggerne samtidig som selskapet skal bidra til å tilrettelegge for nyskapning og næringsutvikling. Havneforetaket skal også drive privatrettslig havnevirksomhet, herunder forvalte, drifte og utvikle havneanleggene under hensyn til behovet for en effektiv og forsvarlig sjøtransport som ledd i kommunens, regionens og landets samlede samferdsel og næringsliv.

Larvik Havn KF har i dag mottatt endelig rapport fra Telemark Kommunerevisjon IKS knyttet til forvaltningsrevisjon gjennomført fra 29. mai til 14. september 2018. Larvik Havn KF vil nå gå igjennom den endelige rapporten og behandle den i havnestyret. Havnestyret har behandlet utkastet til forvaltningsrapporten i sitt møte fredag 28. september. Her vedtok man en enstemmig uttalelse som ble oversendt Telemark Kommunerevisjon.

– Vi har hatt et godt samarbeid og dialog med revisjonsteamet fra Telemark Kommunerevisjon. Larvik Havn KF vil nå gå igjennom den endelige rapporten fra Telemark Kommunerevisjon og behandle den i havnestyret. Videre vil vi bidra med ytterligere informasjon til kontrollutvalget i Larvik Kommune og kommunestyret, sier Jan Fredrik Jonas som er havnedirektør ved Larvik Havn.

– Flere av forholdene som blir påpekt i rapporten er av juridisk karakter. Vi har derfor, i samråd med styret, søkt eksterne råd hos juridisk ekspertise for å kvalitetssikre våre vurderinger og at vi har fulgt det regelverket og de anbefalingene vi har mottatt. Dette også for å bidra med gode svar på de forhold som blir påpekt i revisjonsrapporten, sier Jan Fredrik Jonas.

Dokumenetene kan lastes ned i sin helhet her:

Oversendelsesbrev fra Telemark Kommunerevisjon 25.10.2018 - Korrigert rapport
Larvik Havn KF Forvaltningsrevisjon. Larvik kommune 25.10.2018 - Korrigert rapport
Kommentarmelding fra Larvik Havn KF
Larvik Havn KF Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune
Høringsuttalelse fra Larvik Havn til Telemark Kommunerevisjon

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)