Store investeringer i container/Revet

Det foreligger store utviklingsplaner for containerhavna i Larvik. I planene inngår både investeringer i ekstra containerkai og utvikling av selve containerhavna, samt etablering av nye grøntanlegg (friområder) mot Lågen elva.

(artikkelen er endret 25.11.09)

Store investeringsplaner foreligger for containervirksomheten i Larvik Havn. Planene inkluderer ny container-/flerbrukskai og utvikling og forskjønnelse av containerhavn. Prosjektet vil bli en viktig del av den samlede havneutviklingen på Revet og samlet omfang av begge utbyggingsfasene utgjør investeringer i størrelsesorden 150 millioner kroner.

Først ut er tiltakene som gjelder utvidelse av kaikapasitet. Høsten 2009 startet bygging av ny 140 meters container-/flerbrukskai på Revet. Følgende tiltak er dermed iverksatt for å gi fasilitetene på Revet fullgod og fremtidsrettet standard:

  • Ny molo (Revhakan) er etablert sydvest på Revet i henhold til reguleringsplan og festeavtale med Larviksterminalen AS (Color Line).
  • Dagens ro/ro-rampe med kai er fjernet (tidligere Revkai Vest).
  • Det bygges nå ny kai på 140 meter (i tillegg til dagens containerkai Revkai Syd). Arbeidet ble startet høsten 2009 og kaia skal stå ferdig innen sommeren 2010.

Ny kai innebærer at Larvik Havn KF kan tilby to containerkaier og dermed operasjon av to skip samtidig. Dette reduserer liggetiden for feederskip (tid i havn) betraktelig. Samtidig vil den nye kaia også kunne brukes til steineksport, prosjektlaster og annen trafikk over Revet. Kaiutvidelsen innebærer en ny kapasitet på nærmere 300 meter kailinje på Revet i 2010.

Følgende tiltak står for videre realisering:

  • Etablering av nytt grøntområde (friareal) på Revet i henhold til reguleringsplan. Planlagt ferdistillelse: Våren 2010.
  • Fullføring av utfyllingsprosjektet (40 daa) innen utgangen av 2010.
  • Oppgradering av nye containerarealer og fullføring av ny containerhavn (ikke nøyaktig tidfestet).


25.11.09 Knut Jørgen Heum (tekst). Illustrasjon: Civitas AS.   
 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)