Faste anløp Larvik Havn

 

Styrets beretning 2016


OPPDRAGET
Larvik Havn KF er Larvik kommunes havne- og farvannsfaglige organ, og skal ivareta de offentligrettslige oppgaver kommunen er tillagt etter havne- og farvannsloven.

Havneforetaket skal også drive privatrettslig havnevirksomhet, herunder forvalte, drifte og utvikle havneanleggene under hensyn til behovet for en effektiv og forsvarlig sjøtransport som ledd i kommunens, regionens og landets samlede samferdsel og næringsliv.

VIRKSOMHETEN
Antall skipsanløp til Larvik Havn økte fra 1.265 anløp i 2015 til 1.272 anløp i 2016. Samlet godsomsetning falt med 9 prosent, og endte på 1,9 millioner tonn. Veksten innenfor blant annet ferjegods, korn, stål og prosjektlaster kunne likevel ikke kompensere for fallet i steineksporten (skrotstein og grus).

Containertrafikken falt med 4 prosent til 60.200 TEUs. Last i containere var totalt 649.000 tonn, en nedgang på 4 prosent fra året før. Last med ferge økte med 8 prosent til i alt 640.000 tonn.

INVESTERINGER OG PROSJEKTER
Investeringer i 2016 på i alt 5,6 millioner er i hovedsak knyttet til nye lager og logistikkfasiliteter på Revet og forskjellige infrastrukturtiltak.

Planlagte prosjekter i størrelsesorden 20 millioner fra investeringsbudsjettet er videreført til 2017 og 2018.

PERSONAL OG MILJØ
Totalt ansatte ved årets slutt er 16, hvorav 2 kvinner. Av styrets 7 medlemmer ved årets slutt var 2 kvinner. Det er ikke iverksatt eller planlagt tiltak for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.

Arbeidsmiljøet ved Larvik Havn KF er godt, og det er ikke iverksatt nye tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Sykefraværet har vært på 3,5 prosent. Det har ikke vært skader eller ulykker av betydning.

Larvik Havn KFs virksomhet har ikke medført påvirkning av betydning på det ytre miljø. Det har heller ikke vært utslipp av betydning verken fra anleggsvirksomhet eller fra skip.

FREMTIDEN
De seneste årenes satsing i havneinfrastruktur har gjort Larvik til et attraktivt trafikknutepunkt for passasjerer og gods. Naturgitte fortrinn som strategisk beliggenhet og langsiktige forekomster av larvikitt bidrar til havnens konkurranseevne. Inntjeningen er imidlertid sterkt påvirket av utviklingen i eksportindustrien i regionen og privat konsum.

Sjøtransportens konkurranseevne i forhold til lastebiltransport er en vesentlig faktor for videre vekst. Havnens bidrag i den sammenheng vil være å legge til rette for mer effektiv omlasting og reduserte kostnader.

Som infrastruktureier og pådriver overfor offentlige myndigheter har havnen et ansvar mht. å sørge for optimale forhold for intermodal, miljøvennlig sjøtransport. Larvik Havn vil bidra til dette ved å rendyrke satsingsområdene, og arbeide for bedre vei og jernbanetilknytning til havnen.

Ved å bevilge 8,5 millioner til etablering av jernbanegodsterminal i havneområdet har fylkestinget i Vestfold gitt tydelig signal om Larvik Havns betydning som regional havn, og at det grønne skiftet skal gjennomføres. Prosjektering og bygging av godsterminalen starter så snart Jernbaneverkets økonomiske bidrag til sporoppgradering er formelt bekreftet.

RESULTATER
Foretaket hadde i 2016 en omsetning på 59,2 millioner (57,2 mill. i 2015). Etter driftskostnader på 41,8 millioner (43,0 mill.) er driftsresultatet 17,4 millioner (14,2 mill.). Ordinært resultat etter netto finanskostnader er 6,8 millioner (3,9 mill.). Årsresultatet ble 6,8 millioner (3,9 mill.).

Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Etter styrets vurdering har Larvik Havn KF en god finansiell posisjon.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER
Årsresultatet på 6.782.969 foreslås overført til annen (opptjent) egenkapital.

Larvik, 7. februar 2017

Tove Lisbeth Vasvik (Styreleder), Andre Lysnes (Nestleder), Kjetil Vold Archer, Knut Anvik, Sven Marius Utklev Gjeruldsen-Halle, Mari Pran, Rune Aalvik, Jan Fredrik Jonas (Havnedirektør)

Ler mer om
Larvik Havn i
vår årsrapport
for 2016:


Årsrapport 2016


 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 
 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)