Styrets beretning 2017


OPPDRAGET

Larvik Havn KF er Larvik kommunes havne- og farvannsfaglige organ, og skal ivareta de offentligrettslige oppgaver kommunen er tillagt etter havne- og farvannsloven.

Havneforetaket skal også drive privatrettslig havnevirksomhet, herunder forvalte, drifte og utvikle havne-anleggene under hensyn til behovet for en effektiv og forsvarlig sjøtransport som ledd i kommunens, regionens og landets samlede samferdsel og næringsliv.

VIRKSOMHETEN

Antall skipsanløp til Larvik Havn falt fra 1.272 anløp i 2016 til 1.262 anløp i 2017. Samlet godsomsetning økte med 24 prosent, og endte på 2,4 millioner tonn. Solid vekst innenfor segmenter som container, ferjegods og stein bidro til oppgangen.

Containertrafikken økte med 21 prosent til 73.100 TEUs. Last i containere var totalt 753.000 tonn, en økning på 16 prosent fra året før. Last med ferge økte med 4 prosent til i alt 664.000 tonn.

INVESTERINGER OG PROSJEKTER

Investeringer i 2017 på i alt 10,5 millioner er i hovedsak knyttet til etablering av ny jernbaneterminal på Sika-tomta, ny trafoløsning for containerkraner og forskjellige infrastrukturtiltak.

Planlagte prosjekter med i alt 39,6 millioner fra investeringsbudsjettet er videreført til 2018.

PERSONAL OG MILJØ

Totalt ansatte ved årets slutt er 15, hvorav 2 kvinner. Høsten 2017 ble havnestyret utvidet med to nye styremedlemmer som følge av kommunesammenslåingen mellom Larvik og Lardal kommuner. Av styrets 9 medlemmer ved årets slutt var 3 kvinner. Det er ikke iverksatt eller planlagt tiltak for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.

Arbeidsmiljøet ved Larvik Havn KF er godt, og det er ikke iverksatt nye tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Sykefraværet har vært på 2,7 prosent. Det har ikke vært skader eller ulykker av betydning.

Larvik Havn KFs virksomhet har ikke medført påvirkning av betydning på det ytre miljø. Det har heller ikke vært utslipp av betydning verken fra anleggsvirksomhet eller fra skip.

FREMTIDEN

De seneste årenes satsing i havneinfrastruktur har gjort Larvik til et attraktivt trafikknutepunkt for passasjerer og gods. Naturgitte fortrinn som strategisk beliggenhet og langsiktige forekomster av larvikitt bidrar til havnens konkurranseevne. Inntjeningen er imidlertid sterkt påvirket av utviklingen i eksportindustrien i regionen og privat konsum.

Det er ønskelig å styrke importen over havnen for å bedre retningsbalansen, som fortsatt er preget av en relativt høy eksport-andel. Importbaserte bedrifter i regionen ser muligheter for bedre vilkår, økonomisk og miljømessig, dersom havnen knyttes opp til det nasjonale jernbanenettet for gods. Etablering av jernbaneterminal på SIKA-tomta er derfor et prioritert prosjekt som første ledd i en etablering av kombiterminal for gods på Revet.

Sjøtransportens konkurranseevne er en vesentlig faktor for videre vekst i havnevirksomheten. Havnens bidrag i den sammenheng vil være å legge til rette for mer effektiv og miljøvennlig omlasting og reduserte kostnader, samt å etablere seg som et intermodalt knutepunkt hvor også jernbane inngår.

RESULTATER

Foretaket hadde i 2017 en omsetning på 64,7 millioner (59,2 mill. i 2016). Etter driftskostnader på 43,6 millioner (41,8 mill.) er driftsresultatet 21,1 millioner (17,4 mill.). Ordinært resultat etter netto finanskostnader er 11,0 millioner (6,8 mill.). Årsresultatet ble 11,0 millioner (6,8 mill.).

Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Etter styrets vurdering har Larvik Havn KF en god finansiell posisjon.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER

Årsresultatet på 10.999.771 foreslås overført til annen (opptjent) egenkapital.

Larvik, 13. februar 2018

Tove Lisbeth Vasvik (Styreleder), Andre Lysnes (Nestleder), Kjetil Vold, Knut Anvik, Sven Marius Utklev Gjeruldsen-Halle, Mari Pran, Knut Hansejordet, Liv Grinde, Rune Aalvik, Jan Fredrik Jonas (Havnedirektør)

Ler mer om
Larvik Havn i
vår årsrapport
for 2017:


Årsrapport 2017


 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)