Styrets beretning 2018


OPPDRAGET

Larvik Havn KF er Larvik kommunes havne- og farvannsfaglige organ, og skal ivareta de offentligrettslige oppgaver kommunen er tillagt etter havne- og farvannsloven.

Havneforetaket skal også drive privatrettslig havnevirksomhet, herunder forvalte, drifte og utvikle havne-anleggene under hensyn til behovet for en effektiv og forsvarlig sjøtransport som ledd i kommunens, regionens og landets samlede samferdsel og næringsliv.

VIRKSOMHETEN

Container, steineksport, ferjegods og bark/tømmer hadde alle vekst mot året før. Til tross for dette endte totale godsmengder over Larvik Havn på 2,4 millioner tonn tilnærmet likt som i 2017. Dette fordi særskilte prosjektlaster trakk opp godsomsetningen i 2017.

Containertrafikken økte med 8 prosent til 79.200 TEUs. Last i containere var totalt 787.000 tonn (+ 5 prosent). Totalt 85.000 fraktenheter ble transportert med Color Line i 2018, en vekst på 5 prosent fra året før. 683.000 ferjepassasjerer reiste mellom Larvik og Hirtshals, det var 1 prosent flere enn i 2017.

Antall skipsanløp til Larvik Havn falt fra 1.262 anløp i 2017 til 1.157 anløp i 2018 blant annet som følge av prosjektet med utskipning av grus til Sandefjord ble ferdig i begynnelsen av 2018.

INVESTERINGER OG PROSJEKTER

Investeringer i 2018 på i alt 18,1 millioner er i hovedsak knyttet til rehabilitering av sidesporet mellom Vestfoldbanen og Larvik Havn, ny trafoløsning for containerkranene på Revet, samt diverse infrastrukturtiltak.

Byggearbeidene ifm. etablering av den lenge planlagte jernbaneterminalen på Sikatomta måtte stoppes som følge av at kommunestyret i Larvik den 21.03.18, etter en lang kommunal og politisk prosess, samt et stort lokalt engasjement, avslo Larvik Havn KF sin søknad om bygging av ny jernbaneterminal.

Termineringen av anleggsarbeidene utløste 7 millioner i avbestillingskostnader. Rehabiliteringen av sidesporet, som Larvik Havn KF overtok fra Larvik kommune i 2016, ble ferdigstilt.

PERSONAL OG MILJØ

Totalt antall ansatte ved årets slutt er 15, hvorav 2 kvinner. Av styrets 9 medlemmer ved årets slutt var 3 kvinner. Det er ikke iverksatt eller planlagt særskilte tiltak for å fremme likestilling, jf. lov om likestilling mellom kjønnene.

Arbeidsmiljøet ved Larvik Havn KF er godt, og det er ikke iverksatt nye tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Sykefraværet har vært på 3,6 prosent. Det har ikke vært skader eller ulykker av betydning.

YTRE MILJØ

Larvik Havn har i løpet av 2018 erfart økt oppmerksomhet rundt støy fra terminal- og havnedriften på Revet.

Det er utarbeidet støysonekart i tilknytning til virksomheten på Revet og etablert målestasjoner på strategiske punkter på begge sider av fjorden.

Basert på målinger er det iverksatt operative og fysiske tiltak for å redusere støy fra, laste- og losseoperasjoner, terminaldrift og skipsmaskineri. Støydempende tiltak er ellers gjenstand for et kontinuerlig utviklingsarbeid.

Det har ikke vært utslipp av betydning verken fra anleggsvirksomhet, terminaldrift eller skip. Imidlertid forekommer det, ved ugunstige værforhold, at omgivelsene sjeneres av støv i lufta, og flis på vannet som samler seg på strendene. Larvik Havn deltar i et prosjekt for utvikling av et selvgående (autonomt) fartøy som skimmer havoverflaten for urenheter. I 2018 ble det etablert et mindre, stasjonært anlegg som samler opp søppel fra havoverflaten.

EUs svoveldirektiv medfører at ingen skip lenger går på tungolje i våre farvann uten at eksosen renses.

Superspeed 2 ligger på landstrøm i Larvik. Imidlertid må vi dessverre konstatere at et internasjonalt regelverk for landstrøm til skip lar vente på seg. Lasteskip i spotmarkedet og på tidsbegrensede kontrakter er derfor ikke utstyrt for å ta imot landstrøm. Norges Rederiforbund er en pådriver i IMO for å få etablert et internasjonalt regelverk om landstrøm

FREMTIDEN

Ringvirkningene av en lønnsom, effektiv og moderne havn i Larvik er store for Vestfold og Telemark. Arbeidsplassene og ringvirkningene havna skaper for regionen bidrar til en positiv utvikling av lokalt næringsliv. Larvik Havn har en estimert sysselsettingseffekt på i overkant av 1.000 årsverk, 412 av arbeidsplassene er direkte tilknyttet virksomheten på Revet.

Naturgitte fortrinn som strategisk beliggenhet og langsiktige forekomster av larvikitt bidrar til havnens konkurranseevne, sammen med utviklingen i regionens eksportindustri og privat konsum.

Det er ønskelig å styrke importen over havnen for å bedre retningsbalansen, som fortsatt er preget av en relativt høy eksportandel. Tilgang til planavklarte og infrastrukturtilknyttede arealer for lager og logistikk er vesentlig for at bl.a. importbaserte virksomheter skal ha mulighet og ønske om å etablere seg i regionen. Medvirkning og samspill med Larvik kommune i rullering av kommunens nærings- og arealplaner vil derfor få høy prioritet for Larvik Havn KF i året som kommer.

Importbaserte bedrifter i regionen ser muligheter for bedre vilkår, økonomisk og miljømessig, dersom havnen knyttes opp til det nasjonale jernbanenettet for gods. Etablering av jernbaneterminal på Sika-tomta vil derfor, når endelig planavklaring foreligger, fortsatt være et prioritert prosjekt som første ledd i en etablering av kombiterminal for gods på Revet.

Sjøtransportens konkurranseevne er en vesentlig faktor for videre vekst i havnevirksomheten. Havnens bidrag i den sammenheng vil være å legge til rette for mer effektiv og miljøvennlig omlasting og reduserte kostnader, samt å etablere seg som et intermodalt knutepunkt hvor også jernbane inngår.

RESULTATER

Foretaket hadde i 2018 en omsetning på 65,6 millioner (64,7 mill. i 2017). Etter driftskostnader på 55,0 millioner (43,6 mill.) er driftsresultatet 10,6 millioner (21,1 mill.). Ordinært resultat etter netto finanskostnader er 2,9 millioner (11,0 mill.). Årsresultatet ble 2,9 millioner (11,0 mill.).

Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Etter styrets vurdering har Larvik Havn KF en god finansiell posisjon.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER

Årsresultatet på 2.920.523 foreslås overført til annen (opptjent) egenkapital.


Larvik, 13. februar 2019

Tove Lisbeth Vasvik (Styreleder), Andre Lysnes (Nestleder), Kjetil Vold, Knut Anvik, Sven Marius Utklev Gjeruldsen-Halle, Mari Pran, Knut Hansejordet, Liv Grinde, Rune Aalvik, Jan Fredrik Jonas (Havnedirektør)
 

Les mer om
Larvik Havn i
vår årsrapport
for 2018:


Årsrapport 2018


 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)